Duidelijke informatie per artikel Alle bedragen incl. btw Levering binnen 3 á 5 werkdagen Leveringskosten vanaf €12,95
Offertes op maat of vragen? Neem contact met ons op! Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EPDM-webshop

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. EPDM-webshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Oude Kerkstraat 28, 4527CV te Aardenburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69455147.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie EPDM-webshop een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen EPDM-webshop en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee EPDM-webshop zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door EPDM-webshop aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: uiteenlopende soorten dakbedekking, bevestigingsmiddelen en -materialen, lichtkoepels, dakgoten en accessoires.
 6. Webwinkel/website: https://epdmzeeland.nl.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EPDM-webshop en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van EPDM-webshop is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. EPDM-webshop kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van EPDM-webshop dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van EPDM-webshop, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EPDM-webshop anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door EPDM-webshop aan de wederpartij bevestigd.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | MAATWERKORDERS

 1. In geval de bestelling in enige mate volgens specificaties van de wederpartij wordt samengesteld (hierna: maatwerkorders), staat de wederpartij ervoor in dat zij alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, binnen bekwame tijd, volledig en op de daartoe door EPDM-webshop voorgeschreven wijze, aan EPDM-webshop verstrekt.
 2. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar voor de uitvoering van maatwerkorders aangeleverde gegevens. EPDM-webshop is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij bij het samenstellen van maatwerkorders is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten op een daartoe nader overeengekomen dag en tijd door of namens de wederpartij worden afgehaald op locatie van EPDM-webshop, vindt levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. EPDM-webshop behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 8, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van EPDM-webshop in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan EPDM-webshop verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal EPDM-webshop de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan EPDM-webshop verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-inontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de wederpartij.
 6. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van EPDM-webshop mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen, bij gebreke waarvan EPDM-webshop bevoegd is de overeenkomst te ontbinden en de wederpartij gehouden is tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan EPDM-webshop verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de eventuele kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, vindt levering binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaats. EPDM-webshop spant zich in om de leveringstermijn waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreft deze termijn nimmer een fatale termijn. Het verzuim van EPDM-webshop treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij EPDM-webshop schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en EPDM-webshop na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien EPDM-webshop voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat EPDM-webshop deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van EPDM-webshop als bedoeld in lid 1, alsook in geval levering binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst niet heeft plaatsgevonden, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van het overeengekomen en door de wederpartij verschuldigde bedrag, naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, RECLAMES EN CONFORMITEIT

 1. EPDM-webshop levert de producten met de eventueel door haar toeleverancier van de producten meegeleverde fabrieksgarantie. Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 2. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de wederpartij daarvan onverwijld, althans binnen twee werkdagen na de levering, schriftelijk mededeling te doen aan EPDM-webshop, onder vermelding van een duidelijke omschrijving van de klacht en overlegging van de aankoopnota.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor EPDM-webshop uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Een eventueel door EPDM-webshop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens EPDM-webshop kunnen doen gelden.
 5. Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig het bepaalde in lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.
 7. Elke aanspraak van de wederpartij in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan EPDM-webshop of haar toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege EPDM-webshop, alsook reparatie van de producten die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPDM-webshop is uitgevoerd.
 8. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 8, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPDM-webshop worden geretourneerd.

ARTIKEL 8. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. In dit artikel wordt onder “overeenkomst op afstand” verstaan: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 die tussen EPDM-webshop en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van EPDM-webshop en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door EPDM-webshop geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van EPDM-webshop op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 4. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 6. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 7. de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 9. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door EPDM-webshop aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij EPDM-webshop. Zo spoedig mogelijk nadat EPDM-webshop in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal EPDM-webshop de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 10. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 11. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan EPDM-webshop retourneren.
 12. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. EPDM-webshop is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 13. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 4 heeft ontbonden.
 14. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 15. EPDM-webshop zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door EPDM-webshop zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de consument heeft plaatsgevonden.
 16. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is EPDM-webshop niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door EPDM-webshop aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. EPDM-webshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien EPDM-webshop bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds uitgevoerde/geleverde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare/te leveren gedeelte van de overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. EPDM-webshop is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst EPDM-webshop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is EPDM-webshop gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan EPDM-webshop verschuldigde betaling heeft gesteld.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die EPDM-webshop ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien EPDM-webshop de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die EPDM-webshop nog op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door EPDM-webshop uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door EPDM-webshop vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten, prijzen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen, in geval van bezorging van de producten, de verzendkosten voor rekening van de wederpartij.
 3. Betaling van de volledige overeengekomen prijs en kosten dient vóór levering van de producten te geschieden, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop EPDM-webshop de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. EPDM-webshop is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij de op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens EPDM-webshop is nagekomen.
 4. Betaling van webwinkelbestellingen dient te geschieden op een van de daartoe door EPDM-webshop aangewezen betaalmethoden. Indien de producten op een andere wijze dan middels de webwinkel zijn besteld, dient betaling te geschieden middels overboeking, binnen de door EPDM-webshop op de factuur vermelde termijn, op de overigens door EPDM-webshop voorgeschreven wijze.
 5. EPDM-webshop is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan EPDM-webshop verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
 8. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal EPDM-webshop om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. EPDM-webshop draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, hetgeen in het bijzonder, doch niet uitsluitend, geldt ten aanzien van door de wederpartij aangeleverde gegevens ter uitvoering van maatwerkorders als bedoeld in artikel 4, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan EPDM-webshop kan worden toegerekend.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van EPDM-webshop, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is EPDM-webshop na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 3. EPDM-webshop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht EPDM-webshop ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft EPDM-webshop te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient EPDM-webshop hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van EPDM-webshop ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van EPDM-webshop is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van EPDM-webshop betrekking heeft.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens EPDM-webshop bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De wederpartij vrijwaart EPDM-webshop van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan EPDM-webshop toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EPDM-webshop.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van EPDM-webshop totdat de wederpartij ter zake de overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens EPDM-webshop is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van EPDM-webshop te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht EPDM-webshop hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan EPDM-webshop of de door EPDM-webshop aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient EPDM-webshop op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij EPDM-webshop.
 2. Bij EPDM-webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van EPDM-webshop aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.